Loading...
Флора и вегетација 2018-04-13T17:47:42+00:00

ФЛОРА И ВЕГЕТАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ДРИНА“

Флора и вегетација као компоненте екосистема представљају јединствену цјелину. Предмет проучавања су им биљке и биљне заједнице. Нема флоре без вегетације нити вегетације без флоре. Проучавају се одвојено из методолошких и историјских разлога.

На основу литературних података, истражености, личних сазнања и обиласка терена у више наврата утврђено је да је ово подручје у погледу флоре и вегетације јединствено. Обухвата значајан бројендемичних, еликтнихиријетких врста и заједница те представља јединствен центар флористичке, вегетацијске и екосистемске разноликости. Значајно је напоменути да је евидентиран знатан број васкуларних биљних врста које су предвиђене за заштиту домаћим и међународним прописима.

Изузетној вриједности подручја доприноси присуство Панчићеве оморике(Picea omorika),која је ендемична итерцијарнореликтна врста.Некада је ова врста била широко распрострањена у Европи, а данас је њен ареал ограничен на простор око средњег тока Дрине. У Босни је распрострањена на подручју општина Рогатице, Сребренице, Фоче,Чајнича и Вишеграда. Најразвијеније популације Панчићеве оморике су присутне на више локалитета (Гостиља, Столац, Радомишља, Жепа, Гвозна), а у Србији опстаје и расте на планини Тари гдје је заштићена у оквиру Националног парка.

Пукотине кречњачких стијена у кањону ријеке Дрине представљају станишта гдје је присутан највећи број врста ендемичног и реликтног карактера(стенохорични, мезохорични иеурихоричниендеми;палеоендеми и неоендеми;мезозојски, терцијарни, глацијални и ксеротермски реликти). Нешто мањи број је присутан на кречњачким сипарима, а незнатан број у мезофилним и хигрофилним шумама.Поред оморике начају биодиверзитета доприноси присуство ендемичне врсте дервентанског различка( Centaureaincompta subsp.derventana) која са Edraianthus jugoslavicus,Daphne Мalyana и Sesleriatenuifolia граде заједнице ендемичног карактера(Edraianthojugoslavici-Centauretum derventanae, Centaureo derventanae-Daphneetum malyanae и Centaureo derventanae -Seslerietum tenuifoliae).